Wytwarzanie dochodu narodowego

W sferze produkcji materialnej, w której powstaje dochód narodowy, trwa nieustanny proces reprodukcji, ruch okrężny produktu społecznego. Każdy zakład produkcyjny czy przedsiębiorstwo — wykorzystując nagromadzony majątek oraz zasoby materiałów i półfabrykatów, uzyskując bieżąco od innych zakładów nowe narzędzia lub przedmioty pracy w różnym stadium przetworzenia i poddając je procesom przetwórczym — wytwarza w każdym okresie dobra lub usługi materialne zwane produkcją globalną danego okresu. Z punktu widzenia wartości użytkowej w każdym momencie (także na koniec okresu, który się analizuje) są to dobra o różnym stopniu przetworzenia, a więc o różnym stopniu „gotowości”. Z punktu widzenia ruchu produktu społecznego dobra i usługi powstające w sposób ciągły w danym zakładzie i w danym okresie również w sposób ciągły są rozdzielane na trzy strumienie. Jeden z nich opuszcza ostatecznie dany zakład w danym okresie jest to produkcja końcowa (finalna) tego zakładu. W zasadzie jest ona przeznaczona do przekazania (sprzedaży) innym jednostkom gospodarczym w tym okresie. Częściowo może ona pozostać w zakładzie na okres następny (przyrost zapasów). Produkcja globalna może być wykorzystywana także w danym, okresie na własne potrzeby wytwórcze zakładu. Stosunek między produkcją finalną a produkcją wykorzystywaną na własne potrzeby wytwórcze zależy od technologii produkcji oraz od zakresu specjalizacji i kooperacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>