Wielkosc dochodu narodowego

Wielkość dochodu narodowego uważa się powszechnie w świecie za wiarygodny, syntetyczny wskaźnik ekonomiczny poziomu rozwoju gospodarczego, przydatny i stosowany do badań dynamiki rozwoju oraz do porównań międzynarodowych . Jego wielkość na jednego mieszkańca uznaje się za miernik zamożności danego społeczeństwa, miernik jego dobrobytu, a dynamikę dochodu narodowego traktuje się nierzadko jako główny lub nawet jedyny wskaźnik postępu ekonomiczno-społecznego. W tym ostatnim przypadku przypisuje się jednak dochodowi narodowemu nadmierną rolę zarówno w realnych procesach gospodarczo-społecznych jak i w systemie rachunkowości społecznej, planowaniu czy statystyce. Dochód narodowy bowiem wyraża tylko część procesów i zjawisk kształtujących rozwój i postęp. Równocześnie, jako wielkość syntetyczna, wskaźnik dochodu narodowego nie informuje nas o strukturze jego tworzenia ani o zasadach jego podziału, a przecież właśnie to ma kapitalne znaczenie dla rozwoju i postępu. Przywiązywanie nadmiernej wagi do dynamiki dochodu narodowego przy niedocenianiu innych jego cech oraz innych wskaźników rozwoju gospodarczego i postępu ekonomiczno-społecznego może więc prowadzić do błędnych ocen, a nawet do decyzji hamujących rozwój i postęp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>