Scieranie sie sil

Ścieranie się sił przeciwważnych z siłami napędowymi, w tym przypadku robotników i ich związków zawodowych z kapitalistami, nie niweluje działania czynników wzrostu efektywności pracy, natomiast prowadzi częstokroć do wymuszenia wzrostu opłacenia pracy w odpowiedniej proporcji do wzrostu jej efektywności. To z kolei zmusza przedsiębiorców bądź przedsiębiorstwa, jak już zaznaczyliśmy, do unowocześniania środków pracy i metod produkcji, prowadząc do dalszego wzrostu wydajności pracy i produkcji. Drugi element mechanizmu produkcji zachęcający bądź zmuszający do racjonalnego gospodarowania w procesie produkcji wiąże się bezpośrednio z prawem wartości. Zgodnie z tym prawem, kto obniży indywidualne koszty produkcji poniżej społecznie przeciętnych kosztów, otrzymuje dodatkowe korzyści, tj. dodatkowy dochód (zysk). Kto zaś ma indywidualne koszty produkcji wyższe od społecznie przeciętnych — ten rna zysk niższy od przeciętnego bądź nawet ponosi straty. Stwarza to silne bodźce do osiągania przez każde przedsiębiorstwo optimum rozmiarów produkcji (przy którym jego jednostkowe koszty produkcji są najniższe).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>