Praca abstrakcyjna

Abstrakcyjny charakter pracy wyraża się w wartości produktów. Potocznie mówimy, że praca (abstrakcyjna) tworzy wartość. Nie ma innej substancji wartości niż praca. Mówiąc w skrócie: wartość — to praca. Wartość można zdefiniować następująco: jest to cząstka abstrakcyjnej pracy ludzkiej zawarta w towarze. Wielkość wartości określa ilość tej pracy zawartej w towarze, tj. ilość pracy zużytej na jego wytworzenie. Jednakże na wytworzenie tego samego rodzaju produktu, o tej samej jakości, może być wydatkowana różna ilość czasu pracy. Albowiem jeden producent może pracować szybciej — inny wolniej, jeden zakład może mieć bardziej udoskonalone, bardziej nowoczesne maszyny niż inny przy ulepszonych narzędziach produkcji czas pracy potrzebny do wytworzenia tego samego rodzaju produktu będzie stosunkowo krótszy. Nie oznacza to jednak, że dane produkty będą miały różną wartość. Ich wartość będzie jednakowa. O poziomie wartości decyduje nie indywidualny czas pracy poszczególnych producentów, lecz społecznie niezbędny czas pracy do wytworzenia danego rodzaju produktów. W wytwarzaniu każdych dóbr istnieją w danym czasie przeciętne warunki produkcji, określane głównie przez przeciętny poziom techniki i technologii wytwarzania danych dóbr oraz poziom kwalifikacji producentów. Z reguły większa część producentów danego dobra dysponuje przeciętnymi pod względem techniki narzędziami produkcji. Pewna część produkuje jednak przestarzałymi narzędziami, a pewna część jest wyposażona w nowoczesne narzędzia wytwarzania danego produktu. Czas pracy tej dominującej części producentów będzie określał poziom wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>