cele w planowaniu

Jedną z podstawowych funkcji planowania jest wybór i zapewnienie osiągania nadrzędnych celów społeczno-gospodarczych. Nadrzędności celów nie należy interpretować w ten sposób, że w gospodarce planowej ich formułowanie należy wyłącznie do GOD. Są jednak decyzje o charakterze strategicznym, dotyczące np. kierunków przekształceń strukturalnych w gospodarce, podziału dochodu narodowego, kierunków rozwoju nauki i techniki, tendencji w dziedzinie wymiany międzynarodowej, a także decyzje co do rozwoju usług społecznych (oświaty, ochrony zdrowia, kultury), które ze względu na racjonalność ogólnospołeczną są i powinny być formułowane na szczeblu centralnym. Dotyczy to także środowiska naturalnego, i to nie tylko dlatego, że wywiera ono wpływ na fizyczne i duchowe życie człowieka. Aby woda, powietrze, gleby mogły spełniać swoje funkcje w produkcji i konsumpcji, potrzebne są coraz większe nakłady oraz koordynowanie i kontrola wykorzystania tych nakładów w skali makroekonomicznej. „Planowanie funkcjonalności (jakości) środowiska musi być integralnym elementem ogólnego systemu planowania działalności gospodarczej”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>