Monthly Archives Czerwiec 2017

rozwoj w socjalizmie

Ponieważ strategie rozwoju kształtują przyszłą konsumpcję, więc przy ich opracowywaniu trzeba uwzględniać kierunki postępu technicznego w gospodarce, zwłaszcza zaś możliwości pojawiania się nowych produktów, a także zmian kosztów wytwarzania poszczególnych wyrobów. Opracowując w ten sposób strategię rozwoju, Centrum może określać cele dla poszczególnych dziedzin wytwórczości. Określenie celów, do których osiągnięcia powinna zmierzać działalność gospodarcza, nie przesądza jednak tempa, w jakim mogą być realizowane zadania przydzielane poszczególnym dziedzinom. Można np. założyć szybsze osiąganie celów w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, zwalniając odpowiednio realizację zadań w dziedzinie motoryzacji lub na odwrót...

więcej

koszty opracowania leku

Kombinacja bardzo wysokich kosztów opracowania nowego leku i bardzo niskiego marginalnego kosztu produkcji prowadzi do innych konsekwencji ekonomicznych, co w przypadku ograniczania się we wnioskowaniu do fazy wstępnej, prowadzi do szeregu nieporozumień czy wręcz kłamstw. Przykładowo, Kanadyjczycy płacą za amerykańskie lekarstwa znacznie mniej niż płacą za nie Amerykanie...

więcej

Rozwoj gospodarczy

Brak postępu społecznego — jak uczy historia — hamuje rozwój sił wytwórczych społeczeństwa, powoduje stagnację życia gospodarczego. Ta wzajemna dialektyczna zależność rozwoju gospodarczego i postępu społecznego jest podstawowym prawem socjologicznym w rozwoju społeczeństw ludzkich” . Rozwój społeczno-gospodarczy ma charakter wielowymiarowy i jest utożsamiany z postępem. Wzrostowi dochodu narodowego, który jest jednym z mierników tego postępu, nie zawsze jednak towarzyszy poprawa takich wskaźników, jak liczba lekarzy na 10 tyś. mieszkańców, wskaźnik umieralności niemowląt, odsetek ludności z wyższym wykształceniem, ilość czasu wolnego czy liczba książek i czasopism przypadających na jednego mieszkańca...

więcej

Podstawy gospodarowania

Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu społecznym, to znaczy gospodarowaniu w skali państwa, kraju, czyli gospodarki narodowej. Gospodarka ta składa się z wielu działów, takich jak: przemysł, rolnictwo, transport itd. Naukami o specyfice gospodarowania w skali tych działów są odpowiednio: ekonomika przemysłu, ekonomika rolnictwa, ekonomika transportu itd. (Nazwa „ekonomia” jest skrótem nazwy „ekonomia polityczna” są to tożsame wyrażenia). Gospodarowanie społeczne jest procesem działalności gospodarczej społeczeństwa (danego państwa, kraju) składającym się z procesów produkcji, podziału i wymiany dóbr oraz ich zużywania (konsumpcji). W procesie gospodarowania biorą udział podmioty gospodarujące, tzn. ludzie uczestniczący w produkcji dóbr itd. bądź także ich organizacje i instytucje...

więcej

planowanie i zarzadzanie

W socjalizmie planowanie centralne oznacza świadome kształtowanie procesów w skali całej gospodarki. Odbywa się ono na różnych poziomach i szczeblach: państwa, gałęzi, branży oraz jednostek podstawowych, t j. przedsiębiorstw, a także w przekroju terytorialnym. Decyzje planowe podejmowane na tych szczeblach dotyczą wielu dziedzin gospodarowania, takich jak produkcja, akumulacja, inwestycje, zatrudnienie, konsumpcja, ceny, płace. Plany sporządza się na różne okresy. Z tego punktu widzenia wyróżnia się plany krótkookresowe, zwane też operacyjnymi (roczne, półroczne, kwartalne), plany średniookresowe (np. 5-letnie), plany długookresowe, czyli perspektywiczne (np. 10-, 15-, 20-letnie)...

więcej

ceny nieruchomosci

Ceny nieruchomości różnią się ze względu na szereg czynników. Jednym z nich jest jakość mieszkań. Luksusowe rezydencje kosztuj ą z reguły więcej niż skromne domki jednorodzinne, chociaż bywają okolice, w których bungalow kosztuje więcej niż luksusowa rezydencja w jakimś innym miejscu. Mówiąc, że ceny nieruchomości (housing) są w danej okolicy wyższe niż gdzie indziej, mamy na myśli mieszkania porównywalnej jakości. Ceny jednak mówią niewiele, zwłaszcza gdy porównujemy rzeczy nieporównywalne, przykładowo, luksusowy dom na plaży i z domkiem kempingowym. Wokół mieszkalnictwa ogniskuje się wiele problemów, tak ekonomicznych jak i socjalnych. Bezdomność jest jednym z tych najbardziej rzucających się w oczy...

więcej

Jednostkowe koszty produkcji

Poziom jednostkowych kosztów produkcji, a więc i ich optimum jest funkcją nie tylko rozmiarów produkcji, lecz i rozmiarów przedsiębiorstwa. Zależność między rozmiarami (wielkością) przedsiębiorstwa a kosztami produkcji jest następująca: im większe rozmiary przedsiębiorstwa, tym niższe koszty produkcji jednostki wyrobu. Można stwierdzić, że każda gałąź produkcji, każda jej dziedzina posiada w określonym czasie i przy określonym stanie techniki swoje optimum rozmiarów przedsiębiorstwa. Optimum to jest normalną, przeciętną wielkością zakładów. Z reguły większa część zakładów poszczególnych gałęzi produkcji osiąga to optimum. Ich produkcja określa społecznie przeciętny koszt produkcji danych wyrobów...

więcej

czas to pieniadz

Stara prawda głosząca, że „czas to pieniądz”, jest szczególnie aktualna w dziedzinie nieruchomości, gdzie jedna decyzja oparta na niczym nieuzasadnionym „negatywnym wpływie na środowisko”, zatrzymać może budowę wielu, wartych miliony dolarów domów. Równocześnie budowniczowie, którzy na tę budowę zaciągnęli milionowe kredyty, muszą spłacać odsetki od nich, a jeśli kiedyś odzyskają swój wkład, dopiszą je do rachunku w postaci droższych domów bądź wyższych czynszów. Gwałtowny wzrost populacji w interiorze, wywołany exodusem ludności z okolic San Francisco doprowadził również do znacznego wzrostu cen nieruchomości. Nie są one jednak tak drogie, jak na wybrzeżu Kalifornii...

więcej

formula centaliztyczna

formuła planowania centralistycznego nie jest zbyt skomplikowana. Operuje bezpośrednimi narzędziami, które oddziałują skutecznie zwłaszcza w krótkich okresach, gdy chodzi o skupienie środków i wysiłków społecznychna celach odcinkowych uznawanych za priorytetowe. Nieskomplikowany jest również mechanizm motywacyjny. Premiowane jest wykonanie i przekraczanie planu najczęściej w ujęciu ilościowym (nie docenia się kosztów, które muszą być ponoszone w związku ze wzrostem produkcji, nie uwzględnia się rachunku efektywności). System planowania oparty na takich zasadach skłania przedsiębiorstwa do przekazywania do GOD niepełnej lub nieprawdziwej informacji o ich możliwościach. Chcą one w ten sposób otrzymywać mniejsze zadania, łatwiejsze do wykonania i przekroczenia...

więcej

polityka w biznesie

Politycy mają skłonność do zabijania kury, która znosi złote jaja, o ile tylko nie zdechnie ona przed najbliższymi wyborami, a ślady czynu nie pozostaną obecne na narzędziu zbrodni. Patrząc na ten sam obraz z innej strony, kiedykolwiek ktoś (osoba czy instytucja) występuje w naszym interesie, bez względu na to czego on dotyczy – czy aspektów politycznych czy jakichś innych – istnieje niebezpieczeństwo, że de facto występować będzie ona w swoim własnym interesie, który rzadko kiedy bywa tożsamy z korzyścią reprezentowanego. Zarząd spółki rzadko kiedy stawia interes akcjonariuszy przed swoją własną korzyścią, podobnie jak agenci czy impresariowie artystów, sportowców czy pisarzy często poświęcają korzyści reprezentowanej przez siebie osoby na swoją rzecz...

więcej

Ograniczenie nakladow

Wobec ograniczenia nakładów na rolnictwo oraz niedostatku nawozów i maszyn, w większości okupowanych krajów stopniowo malały zbiory globalne oraz plony w przeliczeniu na l ha. Dla przykładu we Francji w 1944 r. z l ha zebrano 13,6 q pszenicy, gdy w latach 1934—1938 przeciętnie uzyskiwano po 15,6 q. Analogiczne liczby dla Czechosłowacji wyniosły 13,3 q z ha w 1944 r. wobec 17,1 q przed wojną, w Jugosławii 16,6 q i 18,8 q. Podobnie plony żyta w Austrii spadły w tym okresie o 3 q z ha, w Czechosłowacji o 2,7 q. Zjawisko to można było zaobserwować i w innych uprawach. Szczególnie jaskrawo wystąpiło w plonach roślin przemysłowych, gdzie nawożenie i właściwa pielęgnacja odgrywały bardzo istotną rolę (np. przy burakach cukrowych)...

więcej

Dochod narodowy

Dochód narodowy jest to wiać łączny efekt społecznie zorganizowanej pracy żywej, wydatkowanej w danym okresie w sferze produkcji dóbr i usług, materialnych. Prócz efektów działalności w sferze usług niematerialnych do dochodu narodowego nie włącza się także efektów działalności materialnej w gospodarstwach domowych. Natomiast w wieloukładowej gospodarce nie ma znaczenia to, przy jakiego typu własności środków produkcji stosuje się pracę produkcyjną. W gospodarce socjalistycznej dochód narodowy powstaje zarówno w zasadniczym dla niej sektorze uspołecznionym jak i w gospodarce drobnotowarowej, jeśli wytwarza ona produkcję materialną (np. rolnictwo indywidualne i rzemiosło)...

więcej