Monthly Archives Listopad 2015

lekarstwa

O ile proces tworzenia nowego medykamentu wymaga skomplikowanych procedur naukowych, o tyle towarzyszy mu także, trwająca latami procedura badań próbnych. Stworzenie nowego leku przeciwko jakiejś chorobie wymaga od przemysłu farmaceutycznego przeprowadzenia szeregu mniej lub bardziej udanych prób, w wyniku których powstaje ostateczny medykament, który jest nie tylko skuteczny, dostosowany do kieszeni przeciętnego pacjenta, ale także pozbawiony szkodliwych skutków ubocznych. Pfizer, jak informuje przedstawiciel firmy, przygotował w 2003 roku ponad 5000 różnych związków. „Spośród nich tylko sześć nadaje się do dalszych badań klinicznych”...

więcej

Wlasnosc produkcji

W miarę rozwoju narzędzi produkcji, zwłaszcza oswajania zwierząt pociągowych, ulepszania narzędzi uprawy ziemi oraz broni myśliwskiej, pojedyncza rodzina mogła już w coraz większym stopniu utrzymać się własnymi siłami przy życiu. Stało się to podstawą rozpadu wspólnoty pierwotnej. Powstała indywidualna własność środków produkcji, tj. ziemi, zwierząt gospodarskich itd. wraz z tym powstał indywidualny sposób gospodarowania. Wtedy też zaczęła rozwijać się wymiana produktów między tymi indywidualnymi producentami. Z czasem pojawili się kup-cy-pośrednicy, a także rzemieślnicy wytwarzający określone narzędzia produkcji. Kupcy i rzemieślnicy skupiali swoje siedziby wokół określonych miejsc wymiany (rynków) tak zaczęły powstawać miasta, a wraz z tym zalążki władzy państwowej...

więcej

Gospodarka socjalistyczna

W gospodarce socjalistycznej procent jest instytucją względnie młodą, tj. stosowaną od niedawna, podobnie jak kredyt, z którym jest on nieodłącznie związany. Początkowo występował w sektorze prywatnym i spółdzielczym, a. w sferze własności państwowej pojawił się najpierw w działalności eksploatacyjnej. W dziedzinie inwestycji zaczęto się posługiwać procentem wraz z decentralizacją inwestycji, a następnie, w różnym stopniu w różnych krajach, rozszerzono jego zastosowanie również na inwestycje scentralizowane. Nastąpiło to w większym stopniu w związku z zastępowaniem finansowania budżetowego (bezpłatnego dla jednostek gospodarczych) zwrotnym finansowaniem kredytowym niż z dążeniem do wykorzystania procentu jako narzędzia weryfikacji efektywności nakładów inwestycyjnych...

więcej

upadek gospodarczy miasta

w miarę jak coraz więcej spółek opuszcza miasto czy stan wysokiego opodatkowania, dochodzi do sytuacji, w której całkowity wolumen wpływów podatkowych osiąganych przy wyższych stopach opodatkowania spada poniżej tego, co region osiągał przed podwyżką podatków, kiedy na jego terenie znajdowało się więcej biznesów-podatników. Zanim do takiej sytuacji dojdzie może upłynąć wiele lat. Politycy, którzy do niej doprowadzili mogą już dawno awansować do władz stanowych czy może nawet do rządu centralnego. Co gorsze, nawet ci politycy, którzy pozostali na niezmienionych stanowiskach pozostają nietykalni...

więcej

Gospodarka brytyjska

Przestawienie gospodarki brytyjskiej na tory wojenne rozpoczęto od reorganizacji państwowej administracji gospodarczej, którą wyposażono w szerokie pełnomocnictwa w zakresie kierowania krajem w warunkach wojny. Przed nowym aparatem stanęły niezmiernie trudne i odpowiedzialne zadania. Polegały one po pierwsze na zmianie profilu wytwórczości przemysłu z cywilnej na wojenną. Po drugie, na zapewnieniu dostaw surowców do fabryk, co w Anglii, której produkcja opierała się przede wszystkim na imporcie, miało w warunkach wojny i. zagrożenia linii dowozowych przez niemieckie łodzie podwodne i lotnictwo zasadnicze znaczenie...

więcej

ryzykowny biznes

Na swoim dorocznym mityngu, Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyków oferowało na sprzedaż T-shirty na napisem: „Nieprzewidywalność? To jest jedyna rzecz, na którą możesz zawsze liczyć!” Nie ma nic bardziej pewnego niż ryzyko. Sektor ubezpieczeniowy jest jedną z instytucji, które zajmują się ryzykiem. Inną taką instytucją, są agencje rządowe zajmujące się pomocą ofiarom katastrof. Towarzystwa Samopomocy opiekowały się ofiarami katastrof społecznych i żywiołów na długo zanim zajęły się nimi agencje rządowe. Ludzie minimalizują ryzyko na różne sposoby, a rodziny przez całe wieki poszukiwały sposobów ochrony swoich członków przed niebezpieczeństwem – żadna inna instytucja nie zapewniała ludziom tak długo osłony przed nieuniknionym ryzykiem, jakie przynosi nam życie...

więcej

Nauka i ziemia

Nauka jako czynnik produkcji, której zdobycze znajdują wyraz w stosowaniu coraz bardziej udoskonalonych narzędzi pracy i technologii wytwarzania, jest oczywiście także ważnym czynnikiem określającym poziom i wzrost wydajności pracy. Ale nie tylko do tego sprowadza się jej rola. Poziom wykształcenia ogólnego oraz specjalistycznego (ekonomicznego itp.) kadr wpływa na produkcję. Organizacja pracy i sprawność zarządzania stały się niezwykle ważkim czynnikiem produkcji. Początki naukowej organizacji pracy powstały przed I wojną światową. (W Polsce jej pionierem był Karol Adamiecki). Obecnie jest ona rozwiniętą dyscyplina nauki stosowanie jej osiągnięć w wysokim stopniu wpływa na poziom wydajności pracy...

więcej

Mobilizacja

Totalna mobilizacja umożliwiła dalszy wzrost produkcji przemysłu zbrojeniowego, która w 1943 r. czterokrotnie przekroczyła poziom 1939 r. Równocześnie spadła znacznie produkcja na potrzeby ludności, a szczególnie gwałtownie zmalało budownictwo mieszkaniowe. Rok 1943 przyniósł Niemcom nowe niepowodzenia na frontach, utratę olbrzymich ilości sprzętu, który z trudem zastępowano w wyniku wzrostu wytwórczości’. Zarazem nasiliło się bombardowanie Niemiec przez lotnictwo alianckie. Y7 okresie roku, od początku października 1942 r. do końca września 1943 r., zburzono przeszło 900 tyś. mieszkań: straty przemysłu zbrojeniowego okazały się jednak stosunkowo niezbyt duże, zwłaszcza na obszarze Niemiec zachodnich...

więcej

Opodatkowanie dochodow

Opodatkowanie pieniężnych dochodów ludności jest także efektem określonej polityki państwa. W zależności od przyjętych w danym kraju i okresie kryteriów i zasad może ono różnie wpływać na wysokość i zróżnicowanie dochodów ludności. Mogą one być wyżej lub niżej opodatkowane, a więc w skali całej gospodarki większy lub mniejszy może być udział całej ludności w podziale dochodu narodowego wyrażający się w jej dochodach pieniężnych. Polityka podatkowa może mieć wyraźny charakter klasowy (jedne klasy i warstwy społeczne są bardziej obciążane podatkami, a inne słabiej), co oznacza redystrybucję uprawnień do większego udziału dochodzie narodowym na rzecz jednych klas kosztem innych...

więcej

reklama leku

Nawet najcudowniejszy lek nie pomoże nikomu, jeśli nie będzie znany. Aby lek był znany potrzebna jest reklama. Nie wystarczy też, że ujawni się go światu raz i można reklamy zaprzestać. Z chwila wygaśnięcia patentu na Ceclor, lekarstwo produkowane przez Eli Lilly & Co., producent ograniczył wydatki na jego reklamę, gdyż produkcją leku i jego sprzedażą zajęły się teraz firmy generyczne, w efekcie liczba recept wypisywanych na Ceclor i jego generyczne odpowiedniki spadła do jednej piątej poprzedniego poziomu. Stało się tak, ponieważ firmy generyczne nie miały bodźców do reklamowania, jako że żadna z nich nie produkowała wystarczająco dużych (dla uzasadnienia kosztów reklamy) ilości tego leku...

więcej

Kierunki polityki

Należy podkreślić, że zarysowane kierunki polityki okupacyjnych władz niemieckich na obszarach podbitej Europy miały charakter doraźny, dyktowany potrzebami wojny. Zarazem przewidywano w perspektywie, po oczekiwanym zwycięstwie Rzeszy Niemieckiej i opanowaniu świata, dokonanie daleko idących przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Z rozległych terenów Europy wschodniej zamierzano wysiedlić ludność słowiańską, część jej poddając germanizacji. Ziemie, z których wypędzono mieszkańców, miały stać się obszarem przeznaczonym dla kolonizacji przez Niemców. Część ludności skazano z góry na zagładę...

więcej

norma efektywnosci

Analizowany już ogólnie problem racjonalizacji decyzji co do kierunków inwestowania rozpatrzmy obecnie konkretniej, posługując się ogólnogospodarczą normą efektywności nakładów. Rachunek ekonomiczny mający na celu racjonalizację kierunków inwestowania polega, jak już wiemy, na porównywaniu nakładów na uruchamianie procesów wytwórczych z ich efektami. Wielkość tych nakładów możemy wyrazić właśnie w postaci nakładów inwestycyjnych oraz wartości niezbędnych zapasów środków obrotowych pomnożonych przez stopę procentową będącą ogólnogospodarczą normą efektywności nakładów. Do nakładów należałoby dodać również wielkość amortyzacji, zapewniającej odtworzenie zużytych środków produkcji...

więcej