Monthly Archives Sierpień 2015

Poziom kosztow

Poziom kosztów produkcji przeważającej części towarów równa się bądź jest bliski przeciętnym kosztom produkcji wyrobu danego rodzaju i jakości. Poziom kosztów pozostałej części jest niższy bądź wyższy od przeciętnego. Zgodnie z prawem wartości . wszystkie te towary będą sprzedane według jednolitej ceny, będącej wyrazem jednolitej społecznej wartości. Jest to powszechna prawidłowość występująca we wszystkich gałęziach produkcji, dotycząca wszelkiego rodzaju towarów. Zgodnie z prawem malejących nakładów, które wyraża tendencję do zmniejszania się nakładów pracy na wytworzenie przeciętnej jednostki produktu, koszty produkcji, stanowiące podstawową cześć wartości, powinny także ulegać obniżeniu. I taka była ich rzeczywista tendencja w XIX wieku...

więcej

Wiosna 1940

Na wiosnę 1940 r. Niemcy podjęli zbrojne działania na zachodzie. W ciągu maja zajęli Danię, Holandię i Belgię, 14 czerwca wkroczyli do Paryża: niedługo później Francja skapitulowała. Znaczna jej część (wraz z Paryżem) została okupowana, na południu rządził w tymczasowej stolicy Wichy marionetkowy rząd kierowany przez Ph. Petaina. Na początku czerwca skapitulowała przed agresją armia norweska. Równolegle III Rzesza szybko umacniała swe wpływy w Europie wschodniej. Objęła nimi Finlandię (która w zimie 1939/40 znalazła się w stanie wojny z ZSRR), a przede wszystkim południowo-wschodnią część kontynentu. Rozszerzaniu sfery wpływów niemieckich usiłował przeciwdziałać ZSRR. W czerwcu 1940 r...

więcej

Badania ekonomiczne

Znacznie wzbogaciła się metodologia badań ekonomicznych, m. in. dzięki rozwojowi technik ekonometrycznych pozwalających na wyodrębnianie pewnych prawidłowości i związków w procesie wzrostu gospodarczego na podstawie danych statystycznych i metod matematycznych. Teoria wzrostu stała się jedną z najbardziej zmatematyzowanych części teorii ekonomii...

więcej

Struktura dochodu

Wszelkim działaniom i zdarzeniom ekonomicznym nieuchronnie towarzyszą określone zjawiska społeczne, toteż analizując rzeczową stronę procesów i efektów ekonomicznych… można i należy analizować także ich stronę społeczną. Trzeba więc udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie klasy, warstwy czy grupy społeczne uczestniczą w tych procesach, na jakich zasadach, jaki mają wpływ na ich przebieg i jaki udział w ich ostatecznych efektach. Dotyczy to także podziału dochodu narodowego. Ponieważ jest to proces wieloetapowy — poczynając od pierwotnego podziału dochodu narodowego w sferze jego wytwarzania — więc pełny obraz społecznej struktury podziału powinien by obejmować wszystkie jego stadia: pierwotny, wtórny i ostateczny...

więcej

Daleki wschod

Na Dalekim Wschodzie działania wojenne rozpoczęły się jeszcze wcześniej. We wrześniu 1931 r. Japończycy zaatakowali armię chińską: w lutym 1932 r. Japonia proklamowała utworzenie na terenie Mandżurii fikcyjnie samodzielnego państwa Mandżukuo. W obliczu zagrożenia zewnętrznego Chin doszło do współpracy komunistów ze zwalczającym ich dotąd burżuazyjnym ugrupowaniem Kuo Min-tangiem, toteż gdy w lipcu 1937 r. wojska japońskie podjęły ponowne działania, napotkały wzmożony opór. Jesienią 1935 r. i na początku 1936 r. oddziały japońskie wystąpiły przeciw Mongolskiej Republice Ludowej, lecz zostały pokonane, W maju 1939 r. kolejny napad o wiele silniejszych zgrupowań japońskich został odparty po kilkumiesięcznych walkach, w których z pomocą Mongolii przyszła armia radziecka...

więcej

ekonomia dyskryminacji

Bolesną i oczy wista prawdą jest to, że w wyniku dyskryminacji, osoba dyskryminowana ponosi straty, nie tylko ekonomiczne. Mniej oczywistą prawdą jest to, że koszty dyskryminacji ponosi także dyskryminujący. Co więcej, koszty dyskryminacji różnią się w zależności od okoliczności. Dla amerykańskiego właściciela zawodowej drużyny koszykówki, rezygnacja z udziału w drużynie czarnych piłkarzy jest równoznaczna z samobójstwem. Podczas gdy dla dyrygenta orkiestry symfonicznej, zignorowanie kilku czarnoskórych skrzypków – w sytuacji gdyby mógł sobie pozwolić na ich dyskryminację – nie byłoby żadną stratą, gdyż na ich miejsce miałby o wiele więcej skrzypków białych...

więcej

praca wolna

Wolna praca przynosi pożytek nie tylko pracownikowi, lecz także całej gospodarce. Ponieważ płaca opiera się zwykle na wydajności pracownika, ten zaś ma tendencję do szukania najwyżej płatnej pracy, cały proces zmierza do miejsca, w którym wkład ludzi w produkcję dóbr i usług potrzebnych innym ludziom jest najwyższy. Arbitralne ograniczenia odnośnie tego, kto ma prawo pracować, a kto nie, odbywają się kosztem tych, którzy pracy otrzymać nie mogą, a także kosztem konsumentów, którzy pozbawieni są sposobności otrzymania odpowiedniej ilości dóbr i usług, których potrzebują, po możliwie najniższej cenie. Tym niemniej, większość z nas wolałaby nie być świadkiem zatrudniania dzieci w kopalniach, czy w fabrykach przy obsłudze wielkich i niebezpiecznych maszyn, tak jak to niegdyś bywało...

więcej

ceny w roznych miejscowosciach

Dlaczego ceny podobnych domów, zlokalizowanych w różnych okolicach różnią się między sobą tak drastycznie? Powodem może być szereg czynników, jednakże zasadnicze pytanie brzmi: co sugerują dowody empiryczne? Zakładając istnienie danych czynników, co powinniśmy uczynić, a czego nie robić? Gdy chodzi o nieruchomości, ceny nie są jedynym zmartwieniem. Liczy się także jakość tych nieruchomości. I to nie tylko dla łych, którzy w tych nieruchomościach mieszkają, lecz także dla innych, którzy mogą być nimi w jakiś sposób dotknięci. Na przykład, jako sąsiedzi, dla których niska jakość sąsiednich domów i ich fatalny stan techniczny mogą być zagrożeniem dla wartości ich własnych domostw. Jakość dotyczy niekiedy szczególnego charakteru, który dla danej społeczności ma znaczenie...

więcej

Koszty zmienne

Koszty zmienne przedsiębiorstwa przypadające na jednostkę produktu są jednakowej wielkości, nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji. A to dlatego, że: koszt surowca, paliwa i energii oraz płacy poniesiony na wytworzenie określonej jednostki produktu jest jednakowy (w danym czasie). Koszty całkowite jednostki produktu będą więc ulegały zmianie w zależności od zmiany kosztów stałych. Zgodnie z powyższymi uwagami, koszt całkowity jednostki produktu będzie się przy pierwszych partiach produkcji dość znacznie obniżał, następnie jego spadek będzie coraz, mniej wyraźny, a przy dostatecznie dużej produkcji — już wręcz minimalny...

więcej

wewnetrzna zdolnosc

Realność planu zależy też od jego wewnętrznej zgodności. Chodzi tu o taką zasadę konstruowania planów, aby uniknąć nie tylko niedoborów, o których była mowa, ale i zbędnych nadwyżek. Trzeba w tym celu koordynować zadania planu i środki ich realizacji. Wewnętrzna zgodność planu polega też m. in. na dostosowaniu planów rzeczowych do planów finansowych. Na przykład fundusz pieniężny przeznaczony na inwestycje musi mieć odpowiednik w postaci podaży dóbr inwestycyjnych, wykwalifikowanych pracowników itd. W przeciwnym razie bowiem finansowy plan inwestycji nie będzie wykonalny pod względem rzeczowym. Narzędziem wewnętrznej koordynacji planu, t j. zadań i środków ich realizacji, jest rachunek bilansowy. Jest to zestawienie zasobu określonego czynnika (surowca, wyrobu gotowego, siły roboczej itd...

więcej

Procent

Terminu procent używa się w ekonomii w dwojakim znaczeniu: rozumie się go jako dochód, który kapitał pożyczkowy przynosi właścicielowi, oraz jako wynagrodzenie wierzyciela za odstąpienie dłużnikowi na określony czas prawa dysponowania pewną kwotą kapitału pieniężnego. W teoriach wyjaśniających istotę procentu przeważnie skupia się uwagę na czynnikach wyjaśniających samo istnienie procentu, takich jak wyrzeczenie się konsumpcji lub rezygnacja z utrzymywania posiadanego kapitału w stanie płynności...

więcej

rynek pracy przymusowej

Marnotrawne wykorzystanie pracy ludzkiej nie posiadanej przez nikogo, kontrastuje z ostrożniejszym dysponowaniem pracą, która jest posiadana i sprzedawana, ponieważ obie strony, zarówno kupująca jak i sprzedająca w gospodarce wolnorynkowej mają bodźce finansowe do szacowania wydajności pracy, która ma alternatywne wykorzystanie. Jednakże pragnienie uwolnienia się niewolnika zmusza jego właściciela do poniesienia kosztów trzymania go w niewoli, i koszty te muszą zostać odjęte od zysków osiągniętych przez właściciela niewolniczej pracy. Niewolnicy to nie jedyna działająca pod przymusem siła robocza, która jest kupowana i sprzedawana...

więcej