Monthly Archives Czerwiec 2015

biznes prywatny i panstwowy

Różnicą między biznesem prywatnym a instytucją państwową jest to, że bez względu na to jak wielki byłby to biznes, jeśli przestanie satysfakcjonować konsumentów – czy to wskutek własnej nieudolności czy może rywale lub nowoczesne technologie służyć będą konsumentom lepiej – to pójdzie z torbami. Agencje rządowe mogą istnieć mimo ewidentnej nieudolności, władza państwa chronić je będzie przed konkurencją. Mimo ogromnej liczby skarg składanych przez lata pod adresem amerykańskiej poczty (U. S. Postał Sendce), utrzymuje ona tak ścisły monopol, że przestępstwem jest nawet włożenie czegokolwiek innego (niż legalna przesyłka) do cudzej skrytki pocztowej, nawet jeśli zapłacił za nią jej właściciel, a nie rząd...

więcej

Stosunki gospodarcze

Produkcja nie jest aktem jednorazowym jest procesem, tzn, stałe powtarzającą się działalnością ludzi. Proces produkcji ma dwa aspekty (dwie strony). W procesie tym ludzie za pomocą narzędzi pracy przetwarzają przedmioty pracy. Jest to techniczny aspekt produkcji zajmują się nim nauki techniczne. Proces produkcji ma także aspekt społeczno-ekonomiczny. Ludzie, produkując dobra za pomocą środków produkcji, nie wytwarzają ich w izolacji, lecz nawiązują między sobą określone kontakty, czyli stosunki. Są one niezbędne dla podjęcia i kontynuowania produkcji, a więc zaspokajania potrzeb ludzi. Także człowiek pracujący indywidualnie w swym warsztacie pracy, np...

więcej

Podzial dochodu nardowego

O uczestnictwie w podziale dochodu narodowego i ostatecznym jego wyniku decydują podstawowe cechy ustroju społeczno-ekonomicznego, W ramach którego działa dana gospodarka narodowa, a wśród tych cech przede wszystkim struktura własności środków produkcji, cele gospodarowania i systemy wartości etycznych. Charakter własności środków produkcji określa strukturę klasową danego społeczeństwa, sposób uczestniczenia poszczególnych klas w wytwarzaniu dochodu narodowego, a w konsekwencji i w jego podziale. W zależności od celu gospodarowania (może nim być np...

więcej

Dostawy

Dla Niemców, oprócz zapewnienia dostaw sprzętu i wyposażenia, niezmiernie istotnym problemem było wyżywienie wojska oraz ludności Rzeszy. Dlatego początkowo starali się o stworzenie warunków do wzrostu produkcji rolniczej w okupowanych krajach. Dążyli też do zmiany profilu upraw. Chcieli mianowicie kosztem pewnego ograniczenia zasiewów roślin zbożowych rozwinąć uprawy okopowych, roślin oleistych oraz przemysłowych. Zainteresowani byli także rozwojem hodowli. Plany te uległy dość szybkim zmianom. Potrzeby wojny uniemożliwiły zapewnienie dostaw maszyn i nawozów sztucznych dla wsi. Równocześnie rosło zapotrzebowanie Rzeszy na artykuły spożywcze. Stąd Niemcy już około 1942 r. przestawili się na rabunkową gospodarkę w rolnictwie...

więcej

Cele i prawidlowosci gospodarowania

Ogólnym celem produkcji jest zaspokajanie potrzeb ludzi. (Ludzie aby żyć, muszą pracować, wytwarzając dobra materialne dla zaspokojenia swoich potrzeb). W miarę rozwoju gospodarczego cel ten ulegał zróżnicowaniu, W dawnych czasach, gdy dominowała gospodarka rolna, indywidualny rolnik produkował dobra w celu zaspokojenia swoich potrzeb lub także potrzeb właściciela ziemi i władzy państwowej. Dominującą część potrzeb rolnika zaspokajały wytwarzane przez niego produkty. Celem nawiązywania kontaktów gospodarczych z innymi ludźmi’ było uzyskanie produktów nie wytwarzanych w gospodarstwie rolnym w zamian za dobra w nim produkowane...

więcej

ochrona najbiedniejszych

Wprawdzie kontrola czynszów wprowadzana jest jako forma ochrony najbiedniejszych przed rosnącymi czynszami mieszkaniowymi, korzystają z niej jedynie ci biedni, którzy w momencie wprowadzenia regulacji zajmowali mieszkania podlegające ochronie. Ci, którzy w czasie wprowadzenia kontroli czynszów mieszkania te zajmowali, bez względu na swój status materialny, na tym zyskali. Wszyscy ci, którzy się później starali o mieszkanie „kontrolowane”, korzystali z ustawy o ile tylko znali kogoś – przyjaciół czy krewnych – którzy mogli im przywilej „taniego” mieszkania przekazać w spadku, po śmierci głównego najemcy. Niektórzy starający się przekupywali głównych najemców, by pomogli im dostać kontrolowany apartament...

więcej

wydajnosc pracy przymusowej

W niektórych obozach pracy, zwłaszcza prowadzonych przez nazistów i Japończyków w czasie II wojny światowej, więźniów zapracowywało się, dosłownie, na śmierć. To samo miało miejsce w przypadku większości służby chińskiej zsyłanej w XIX wieku na Kubę. W obu tych przypadkach, a także w sowieckich gułagach w wieku XX, totalna kontrola i brak jakiejkolwiek formy własności sprawiał, że długoterminowa wydajność pracy była dla służb więziennych, nie wykraczających w swoim myśleniu poza fazę wstępną, bez żadnego znaczenia. Prywatnie posiadani niewolnicy zmuszani byli do pracy w warunkach nieludzkich tylko wtedy, gdy można ich było łatwo zastąpić nowymi, tanimi pracownikami...

więcej

Sposoby gospodarowania

Siły wytwórcze i związane z nimi stosunki gospodarcze (ekonomiczne) określamy łącznie mianem sposobu gospodarowania. (Marks używał nazwy „sposób produkcji” w celu podkreślenia decydującej roli produkcji). Badania historyczne rozwoju społeczeństw wyodrębniły pięć zasadniczych sposobów gospodarowania (produkcji): wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, socjalizm. Sposoby gospodarowania różnią się od siebie przede wszystkim nie tym, co się produkuje, lecz jak się produkuje, tzn. w jaki sposób, na jakich zasadach siła robocza jest łączona ze środkami produkcji. Oczywiście różnią się także i tym, co się produkuje (np. w świecie współczesnym i antycznym). Ale zarówno w dawnych czasach, jak i obecnie podstawowe środki żywności były tego samego rodzaju (zboże, mięso itd...

więcej

Prawo wartosc

Prawo wartości w procesie produkcji można sformułować następująco: wartość towaru jest określana przez zawarty w tych towarach czas pracy, przy czym określa ją nie indywidualny, lecz społecznie niezbędny czas pracy. Ta prawidłowość procesu produkcji znajduje wyraz w procesie wymiany. Wszystkie towary danego rodzaju l jakości, niezależnie od różnic czasu pracy zużytej na ich wytworzenie, będą sprzedane według jednolitej, społecznej wartości (będą miały jednolitą cenę). Kontynuując powyższy przykład, powiemy, że wszyscy producenci danych towarów otrzymają przy ich sprzedaży równowartość wynoszącą 10 godzin czasu pracy...

więcej

regulacja cen a sluzba zdrowia

Jednym ze źródeł popularności politycznej kontroli cen w ogólności jest to, że część jej kosztów jest ukryta – albo, przynajmniej, z chwilą wprowadzenia kontroli nie jest dostatecznie widoczna. Regulacje cenowe podobają się szczególnie tym, którzy w swoim myśleniu nie wykraczają poza fazę wstępną, a do grupy tej należy najczęściej, gros elektoratu. Sztucznie obniżone ceny, ustalane dekretem rządowym, a nie relacją popytu i podaży, zachęcają do większej konsumpcji dóbr i usług, zniechęcając równocześnie do produkcji tych samych dóbr i usług. Zwiększona konsumpcja i zmniejszona produkcja oznaczają, niedobory. Jednakże nawet dobrze widoczne braki nie wszystko wyjaśniają...

więcej

Efekty wlasnej dzialalnosci

Celem każdej działalności gospodarczej, jak już wiemy, jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb społecznych. Ich różnorodność i dynamika, różnookresowe i różnokierunkowe uwarunkowania w danej gospodarce narodowej i społeczeństwie, a także w ich otoczeniu, sprawiają, że ten ostateczny cel w praktyce rozbija się na wiele wiązek celów długo-, średnio- i krótkookresowych, w niejednakowym stopniu powiązanych z ekonomiką kraju i działalnością gospodarczą. Cele te mogą być wyraźnie formułowane w programach gospodarczo-społecznych o bardziej lub mniej obowiązującym charakterze, w zależności od typu gospodarki i stopnia jej regulacji \ Mogą też pojawiać się tylko w najogólniejszych zarysach, wyrażane w aspiracjach i systemach wartości danego społeczeństwa...

więcej

regulacja makroekonomiczna

W niektórych krajach uznano za niezbędną regulację w skali makroekonomicznej takich dziedzin, jak zatrudnienie, proporcje między popytem a podażą (zwłaszcza w odniesieniu do surowców), relacje między importem a eksportem, ustalenie racjonalnej ze społecznego punktu widzenia stopy wzrostu, programów ochrony środowiska naturalnego itd. Cele te formułowano w postaci „planów centralnych”, które wyrażały jednak głównie intencje centrów planistycznych. W rzeczywistości bowiem tylko w sektorze publicznym, obejmującym przedsiębiorstwa należące do państwa, organizacji samorządowych itp., planowanie może mieć charakter bardziej lub mniej bezpośredni. Tylko w stosunku do sektora państwowego planista może stosować bezpośrednią regulację...

więcej