Monthly Archives Styczeń 1970

zachety a konsekwencje

Myślenie wykraczające poza stadium wstępne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do decyzji, których konsekwencje rozwijać się będą na przestrzeni wielu lat. Jeśli początkowe konsekwencje są dobre, a złe konsekwencje pojawią się dopiero za jakiś czas – na przykład, już po nadchodzących wyborach – trudno się będzie politykowi powstrzymać przed pokusą ich podjęcia. Przykładowo, jeśli w danym mieście czy stanie istnieje wystarczająca ilość spółek i innych prosperujących biznesów, najprostszym sposobem wykorzystania ich pieniędzy do sfinansowania programu, który pomoże lokalnej władzy wygrać kolejne wybory jest podniesienie stopy opodatkowania tych firm...

więcej

wyburzanie slumsow

Dziewiętnastowieczne programy likwidacji slumsów czy, jak się je dzisiaj nazywa, restaurowania substancji urbanistycznej, polegające na wyburzaniu domów zakwalifikowanych przez osoby z zewnątrz jako nie nadające się do zamieszkania, powodowały konieczność przemieszczenia ogromnych mas, słabo zarabiających lokatorów, rzekomo dla ich własnego dobra. Działalność ta, poniesione z jej tytułu koszty, a także wiążące się z nią problemy, oparte są na irracjonalnym przekonaniu osób nie ponoszących za nią żadnej odpowiedzialności, że wiedzą lepiej, co ubogim lokatorom jest naprawdę najbardziej potrzebne. Dziewiętnastowieczne wyburzanie slumsów, nie zwiększało liczby mieszkań, podobnie jak dwudziestowieczne programy restauracji substancji urbanistycznej tworzyły mniej mieszkań niż ich likwidowały...

więcej

realia trzeciego swiata

W krajach Trzeciego Świata, gdzie dominują marne drogi i brakuje linii kolejowych, wartość netto transportowanych dóbr redukowana jest przez dodatkowe koszty transportu. W biedniejszych krajach mamy częściej do czynienia z korupcją, w tym z koniecznością płacenia łapówek, bez których funkcjonowanie firmy bez opóźnień czy dokuczliwych kontroli rządowych może być znacznie utrudnione. Ponieważ wartość pracownika wytwarzającego „wichajstry” zależy od tego, ile pieniędzy każdy taki wichajster przynosi pracodawcy, wyższe koszty transportu i innej działalności obniżają wartość pracownika. Wichajster jest sprzedawany po takiej samej cenie, bez względu na to, czy został wyprodukowany w kraju Trzeciego Świata czy w nowoczesnym kraju uprzemysłowionym...

więcej

korporacje wielonarodowe

Wielonarodowe korporacje – mimo iż nie płacą pracownikom tyle, co w krajach rozwiniętych – to i tak w krajach Trzeciego Świata płacą im dwa razy tyle, ile wynosi tamtejsza przeciętna płaca. Nacisk na wielonarodowe spółki działające w krajach Trzeciego Świata, aby podnosiły płace może zasługiwać na pochwałę, ale tylko w oczach ludzi nie wychodzących w rozumowaniu poza fazę początkową. Jednakże konsekwencje takiego wzrostu płac ustanowione przez prawo czy presję publiczną mogą doprowadzić do tego, że wielonarodowe spółki dojdą do wniosku, że zatrudnianie pracowników z krajów Trzeciego Świata, których wartość produkcji jest niższa niż płaca jaką zewnętrzne siły na nich wymuszają, nie ma sensu...

więcej

Wartosc uzytkowa

Wartość użytkowa poszczególnych rodzajów produktów jest wynikiem wyuczonej pracy określonego rodzaju, tj. pracy określonego zawodu i nabytych w nim kwalifikacji (hutnika, górnika, tokarza itd.). Pracę określonego rodzaju nazywamy pracą konkretną. W produkcji przemysłowej produkt i jego wartość użytkowa są z reguły wynikiem zespołowej pracy konkretnej tzw. robotnika łącznego (w produkcji rzemieślniczej jest to wynik pracy indywidualnej, np. pracy szewca, krawca itd.). Stopień użyteczności produktów, a więc ich jakość, jest nie tylko efektem poziomu kwalifikacji i staranności danej pracy konkretnej, lecz i ilości pracy zużytej na wytworzenie tych produktów...

więcej

Brak rynku kapitalowego

Brak rynku kapitału pożyczkowego w krajach socjalistycznych sprawia, że procent nie jest podstawowym kryterium podziału funduszów kredytowych. Dotychczas we wszystkich tych krajach stopę procentową ustala się poniżej poziomu, przy którym można by równoważyć popyt na kredyt z jego podażą, ale jej odchylenia od tego poziomu są bardzo zróżnicowane. Stosunkowo niska stopa procentowa wywołuje popyt na kredyt przewyższający jego podaż, a także skłania do podejmowania nieefektywnych inwestycji. Wprawdzie, w odróżnieniu od warunków finansowania budżetowego, procent jest dla kredytobiorców pewnym obciążeniem, ale nie aż takim, aby mógł wyeliminować czy przynajmniej zdecydowanie ograniczyć presję kredytową i inwestycyjną...

więcej